Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno - pedagogicznej w Pabianicach
Wizja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach

Nasza Poradnia jest placówką ogólnodostępną. Oferujemy naszym pacjentom wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów, ułatwiamy samopoznanie, wspieramy ich rozwój w dążeniu do samorealizacji. Pomagamy sprostać wymaganiom współczesnej rzeczywistości.

Misja Naszej Poradni

Misją pracowników placówki jest dążenie do profesjonalnego realizowania działań poradni, działań zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, oraz dążenie do głębszego rozpoznawania zmieniających się potrzeb środowiska i udzielania pomocy adekwatnej do tych potrzeb oraz do oczekiwań naszych pacjentów.

Dążymy do realizacji wysokich standardów w zakresie orzekania, opiniowania i pozostałych działań związanych z pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Dążymy do objęcia pomocą jak największej grupy osób potrzebujących naszej pomocy, obejmując pomocą dzieci od najmłodszych lat życia.

Zwiększamy efektywność podejmowanych działań poprzez nieustanne doskonalenie własnych umiejętności. Zwiększamy zakres oddziaływań w odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania związane ze zmianami społecznymi współczesnej cywilizacji.

Lp.Obszar działaniaZadaniaPrzewidywane korzyści / uwagi
1Diagnoza
Opiniowanie

1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży poprzez:

  • diagnozę psychologiczną
  • diagnozę pedagogiczną
  • diagnozę logopedyczną
  • diagnozę wielospecjalistyczną

2. Opiniowanie w sprawach regulowanych przez aktualnie obowiązujące prawo oświatowe dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zebranie wszechstronnych informacji dotyczących funkcjonowania dziecka i przyczyn występujących problemów.

Możliwość skonstruowania szerszego spektrum postdiagnostycznych wskazówek do pracy.

Kompleksowe podejście do problemów dziecka.

Współtworzenie planów działań wspierającyh oraz IPETów w zespołach tworzonych przez placówki oświatowe.

2Orzecznictwo

1. Powoływanie i funkcjonowanie zespołów orzekających na terenie Poradni (w zależności od potrzeb).

2. Wydawanie orzeczeń w sprawach:

  • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
  • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu znacznym i głębokim;
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełno-sprawności do podjęcia nauki w szkole.

Tworzenie i wdrażanie standardów związanych z procedurą prawno-administracyjną wydawania orzeczeń.

Stałe aktualizowanie wiedzy na temat procedury orzeczniczej.

Poszerzanie wiedzy na temat różnych problemów zdrowotnych i związanych z nimi ograniczeń.

Formułowanie precyzyjnych zaleceń adekwatnych do stanu zdrowia dziecka.

Podnoszenie jakości wydawanych orzeczeń poprzez konsultacje między specjalistami wewnątrz i spoza placówki.

3Terapia indywidualna

1. Terapia psychologiczna:

trudności w relacjach rówieśniczych, zaburzeniach lękowych, depresji, PTSD, nadpobudliwości psychoruchowej, problemów okresu adolescencji, zaburzeń rozwojowych (w tym całościowych zaburzeń rozwoju), problemy w relacjach rodzinnych, terapia psychologiczna małych dzieci.

2. Terapia pedagogiczna:

dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (ogólnorozwijająca), dzieci z grupy ryzyka dysleksji i z dysleksją.

3. Terapia logopedyczna:

zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwojowych, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, wspomaganie kanału komunikacji werbalnej.

Rozszerzanie kompetencji rodzica (w tym kompetencji wychowawczych) w relacji z dzieckiem.

Wczesna interwencja/pomoc w problemach psychologicznych (rozpoznawanie zaburzeń i możliwość objęcia terapią).

Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na usługi terapeutyczne w zakresie terapii psychologicznej.

Wyposażenie rodziców w kompetencje i materiały dydaktyczne ukierunkowane na wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem.

Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na usługi terapeutyczne w zakresie terapii pedagogicznej.

Usprawnienie kompetencji językowych podnosi funkcjonowanie w zakresie sfery poznawczej, społecznej i emocjonalnej.

4Terapia grupowa

1. Grupowa terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się.

Wyposażenie dzieci i młodzieży oraz rodziców w kompetencje imateriały dydaktyczne ukierunkowane na wzbogacenie warsztatu pracy, w tym warsztatu pracy z dzieckiem.

Możliwe jest objęcie terapią pedagogiczną większej liczby dzieci.

5Grupy wsparcia

1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz sprawiających trudności wychowawcze.

Dostęp do pomocy psychologicznej w zależności od indwidualnych potrzeb rodzica.
6Interwencje kryzysowe1. Inerwencja kryzysowa

Uaktywnianie procesów pomocowych w wielu obszarach.

Natychmiastowa pomoc w obliczu potrzeb klienta Poradni.

7Orientacja i doradztwo zawodowe

1.Doradztwo edukacycjno-zawodowe uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2 . Doradztwo w zakresie wyboru szkół dla osób z niepełnospraw- nością oraz osób z problemami zdrowotnymi.

3. Porady iundywidualne dotyczące określenia preferencji zawodowych, wyboru dalszej drogi kształcenia poprzez pozyskanie informacji o szkołach, sposobach kształcenia i rynku pracy.

4. Zajęcia warsztatowe w zakresie określania preferencji zawodowych dla uczniów gimnzjum.

Przy dynamicznie zmieniającym się rynku pracy udzielanie młodzieży wsparcia w dokonywaniu optymalnych wyborów w zakresie ścieżki zawodowej.
8Profilaktyka

1. Przesiewowe badania mowy.

2. Przesiewowe badania wzroku.

3. Przesiewowe badania słuchu.

4. Zajęcia profilaktyczne w zakresie edukacji seksualnej, zaburzeń odżywiania i uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, komputer, tv).

5. Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży usprawniające proces uczenia się.

6. Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół.

Umożliwienie wczesnej diagnozy w zakresie zaburzeń narządów zmysłu.

Szerzenie zdrowego trybu życia poprzez uświadomienie zagrożeń i konsekwencji uzależnień.

Poszerzanie wiedzy szerokiej grupy odbiorców i angażowanie placówek do współpracy w tym zakresie.

9Poradnictwo1. Porady bez badań – porady logopedyczne, psychologiczne i inne. Szybki dostęp do poradnictwa, możliwość zareagowania adekwatnego do zgłaszanej sytuacji.
10Konsultacje1. Działania interdyscyplinarne w obrębie placówki i poza placówką.Ujednolicenie oddziaływań diagnostyczno –terapeutycznych.
11Współpraca z innymi placówkami

1. Współpraca z insytucjami oświatowymi

2. Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej.

3. Współpraca z sądami i prokuraturą.

Wieloaspektowość diagnozy służy tworzeniu optymalnych planów pomocowych.
12Działalność informacyjna

1. Organizacja Dnia Dysleksji w Poradni.

2. Prowadzenie strony internetowej Poradni.

3. Współpraca z mediami (TV, prasa)

Szerzenie wiedzy.

Wyposażanie rodziców w informacje gdzie i w jaki sposób mogą szukać pomocy.

Udostępnianie druków wniosków.

Umożliwianie uzyskania wstępnych informacji i odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Pabianice, dn. 29.06.2011 roku